หลักสูตร OD การเสริมสร้างและพัฒนาค่านิยมองค์กร

ค่านิยมองค์กร (Core Values) หมายถึง สิ่งที่บุคคลหรือสังคมยึดถือ ซึ่งเป็นเครื่องช่วยตัดสินใจและกำหนดการการกระทำของตนเอง ดังนั้นองค์กรที่ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ว่าต้องการจะเป็นอะไร และต้องบรรลุพันธกิจ (Mission) อะไรบ้าง จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีค่านิยมองค์กรด้วย เพราะค่านิยมองค์กรเป็นตัวกระตุ้นสำคัญที่จะขับเคลื่อนพันธกิจ ผลักดันให้เป้าหมายและตัวชี้วัดบรรลุผล มุ่งสู่ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ค่านิยมองค์กรแต่ละแห่งความแตกต่างกันตามบริบทขององค์กร วิสัยทัศน์ พันธกิจ จึงไม่ควรลอกเลียนแบบค่านิยมองค์กรมาจากภายนอกแล้วนำมาบังคับใช้กับบุคลากรภายใน ดังนั้นต้องมีกระบวนการเสริมสร้างและพัฒนาค่านิยมองค์กรของตนเองที่เป็นคุณลักษณะบรรทัดฐาน มีลักษณะเฉพาะ เปรียบได้ดั่ง “ความคิดและจิตวิญญาณ” ที่สะท้อนตัวตนขององค์กรเราให้ก้าวไปสู่จุดมุ่งหมายตามที่กำหนดไว้ (The Ways)

การพัฒนาค่านิยมองค์กร จำเป็นต้องอาศัย บรรยากาศและสภาพแวดล้อม เวลา สถานที่ ที่เอื้อต่อการยอมรับปรับเปลี่ยน (Change Management) ให้บุคลากร เปิดใจ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ปฏิบัติ ผ่านกระบวนการต่างๆ  ดังนี้

กระบวนการเปิดใจ (Unfreeze) เพื่อสื่อสารองค์กรให้บุคลากรทุกคนรับรู้ร่วมกันว่าองค์กรของเรากำลังจะก้าวไปไหน เป็นอะไร เพราะเหตุใดเราต้องก้าวไปถึงจุดนั้น และภารกิจหลักๆ ที่จะพวกเราจะต้องช่วยกันทำให้สำเร็จมีอะไรบ้าง

กระบวนการป้อนข้อมูลใหม่ (Input) ประกอบด้วย ค่านิยมองค์กรหลักที่เกิดจากกระบวนการถอดบทเรียนของบุคลากรที่ได้มีส่วนร่วมจากการแสดงความคิดเห็น เพื่อหา “คุณลักษณะที่เป็นบรรทัดฐาน” ซึ่งจะนำพาพวกเราและองค์กรก้าวสู่จุดมุ่งหมาย (Get to Goal Together) ด้วยกัน พร้อมกับอธิยายรายละเอียดพฤติกรรมที่องค์กรคาดหวัง (Expected Behaviors) สำหรับเป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน

กระบวนการเรียนรู้สู่สถานการณ์จริง (Refreeze) เสริมสร้างความมั่นใจในการนำค่านิยมองค์กรที่ ร่วมคิด ร่วมทำกลับไป ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ปฏิบัติ โดยมีคณะดำเนินการประเมินผลสำเร็จให้เห็นเป็นรูปธรรม ตามกรอบแนวคิดโครงสร้างยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณลักษณะและค่านิยมร่วมกันของแมคคินซีย์ (7s McKinsey Framework) 

Visitors: 80,743