WI การจัดทำมาตรฐานการให้บริการ AIDET

การจัดทำมาตรฐานการให้บริการ AIDET เป็นการต่อยอดจากหลักสูตร พฤติกรรมบริการเป็นเลิศ (ESB) เพื่อจัดทำมาตรฐานการให้บริการ (Work Instruction) ในรูปแบบของเอกสารคุณภาพ (Document Control) เฉพาะจุดบริการ (Touch Points) ในแต่ละหน่วยงาน โดยเฉพาะงานที่มีความเสี่ยงสูง
มีความสำคัญ และต้องให้บริการอย่างสม่ำเสมอ

Visitors: 100,392