โครงการ OD พัฒนาองค์กร

จะปลูกพืชต้องเตรียมดิน จะกินต้องเตรียมอาหาร จะพัฒนางานต้องพัฒนาคน จะพัฒนาคนต้องพัฒนาจิตใจ จะขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์หรือพัฒนาองค์กรใดๆ ต้องเริ่มจาก การเสริมสร้างภาวะผู้นำในทุกระดับ (Leadership) การทำงานเป็นทีม (Teamwork) และ การสร้างความรักความผูกพันในองค์กร (Employee Engagement)

 

Visitors: 104,508