หลักสูตร Team Building เสริมสร้างพลังทีม พัฒนาคุณภาพบริการ เพื่อบริการเป็นเลิศ

ไปคนเดียวก็ไปได้ แต่ถ้าอยากไปไกล ต้องไปกันเป็นทีม” มดตัวเดียวก็ทำรังได้ แต่มดหลายตัวทำรังได้ใหญ่กว่า นกตัวเดียวก็บินได้ แต่นกหลายตัวช่วยกันบินจะบินได้ไกลกว่า เช่นเดียวกัน คนๆ เดียวก็ทำงานได้ แต่หากหลายคนร่วมมือร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมทำ ก็จะนำความสำเร็จได้มากกว่า

>เพื่อให้เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และตัวชี้วัดองค์กรประสบผลสำเร็จนั้น องค์กรจำเป็นต้องมีทีมงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อการปฏิบัติงานที่ได้ประสิทธิผล ซึ่งประกอบด้วย ทีมงานที่ตระหนักถึงเป้าหมายหรือประโยชน์ร่วมกันกับองค์กร มีจิตสำนึกความเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร “ผู้บริหารลงทุน ส่วนพวกเราช่วยกันลงแรง” รู้จักบทบาทหน้าที่ในการทำงานทำงานร่วมกันระหว่างผู้นำ (Leader) กับผู้ร่วมงาน (Member) เพื่อให้การประสานงานมีความราบรื่น รู้จักการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอน (Process) ตลอดจนการเสริมสร้างศักยภาพของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกันให้ประโยชน์และสร้างคุณค่าให้กับองค์กรอย่างสูงสุด “งานได้ผล คนได้ใจ” รู้จักใช้คนให้เหมาะกับงาน (Put the right man on the right job)

ดังนั้นหลักสูตร การทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ (Team Building) นี้ จะช่วยสนับสนุนให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานเป็นทีมเพื่อการผลการปฏิบัติงานและการบริการที่เป็นเลิศขององค์กร สร้างทีมประสิทธิภาพ ทีมประสิทธิผล งานได้ผล คนเป็นสุข องค์กรประสบความสำเร็จ โดยผ่านการเรียนรู้ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ตลอดจนการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่ได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ (Learning Activity)

Visitors: 79,801