หลักสูตร Train the Trainer วิทยากร ผู้สอนงาน

ความสำเร็จของธุรกิจหรือหน่วยงานทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการนั้นจำเป็นที่จะต้องพึ่งพาอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ (Knowledge) ทัศนคติที่ดีต่อการบริการปฏิบัติงาน และทักษะ (Skill) ความสามารถในการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน ซึ่งในระยะแรกนั้นอาจจะใช้วิทยากรจากภายนอกเข้ามาช่วยในการพัฒนาเพื่อให้เกิดการยอมรับปรับเปลี่ยน แต่ในระยะยาวเพื่อความยั่งยืนนั้น จำเป็นจะต้องมี “วิทยากร (Trainer)” ภายในองค์กร เพื่อทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ ทัศนคติ และความสามารถจากประสบการณ์ตรง และลงลึกในเนื้อรายละเอียดของเนื้องาน ตลอดจนสื่อสารนโยบาย และฝึกฝนวิธีการต่างๆ ให้ผู้ร่วมงานปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ตลอดจนช่วยแบ่งเบาภาระผู้บริหารในการเสริมสร้างแรงจูงใจ ให้มุ่งมันปฏิบัติงานต่างๆ ให้ดำเนินไปอย่างเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

การพัฒนา วิทยากร ผู้สอนงาน เพื่อการพัฒนาบุคลากร (Train the Trainer) นั้นจะต้องเริ่มการสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถอยู่ในระดับปฏิบัติการดีเยี่ยม (Practitioner) และมีความสามารถ ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานที่โดดเด่นเห็นผลงานชัดเจน เหนือกว่ามาตรฐาน (Out Standing) มีความสนใจ หลงใหล มีใจรัก (Passion)  และศรัทธาในงานหรือวิชาชีพดังกล่าว ตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานอย่างมืออาชีพนั้นจะมีผลอย่างไรต่อความสำเร็จขององค์กร มีความรักองค์กร ปรารถนาที่จะถ่ายทอดความรู้ แนวคิด และวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องให้กับบุคลากรอื่นๆ ได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเพื่อให้องค์กรเกิดความยั่งยืนมั่นคง เพื่อมาเรียนรู้เทคนิคการจัดทำองค์ความรู้ (KM) การจัดสรรให้เป็นระบบ เป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการใช้งานและถ่ายทอด เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ เทคนิคการใช้กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ (Learning Activity) เพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่เนื้อหาสาระสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ (Playing & Learning) ให้เกิดทัศนคติที่ดี มีเทคนิควิธีการถ่ายทอด (Training Method) ที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจและการปฏิบัติจริงในชีวิตการทำงาน สามารถเสริมสร้างความเชื่อมั่นในการนำความรู้ แนวคิด และวิธีการไปสู่ปฏิบัติงานจริงอย่าง ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจติดตามประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม

Visitors: 79,801