มาตรฐานการให้บริการ AIDET

ผู้รับบริการปัจจุบันโดยเฉพาะ Generation X Y Z คาดหวังบริการที่ถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญ (Specialty) ความปลอดภัย (Safety) การดูแลเอาใส่ใจโดยใช้วจีลีลาภาษาท่าทาง  สื่อสารข้อมูลที่เป็นจริงและเพียงพอ (Service) การบริการที่รวดเร็วทันสมัย (Speed) ได้มาตรฐาน (Standardize)

 

Visitors: 128,506