วิทยากร ฝึกอบรม ESB Service Training

 • การทำงานและบริการเป็นทีม
 • กิจกรรมที่ไม่เกิดคุณค่า (NVA)
 • การเพิ่มประสิทธิภาพบริการ (BVA)
 • การสื่อสารและพฤติกรรมบริการ
 • เพิ่มคุณค่า (CVA) ด้วยมาตรฐานบริการ
 • ใช้ระยะเวลา 1-2 วันต่อรุ่น
 • Smart Goal Together
 • ภาวะผู้นำ พาทำ พาทบทวน
 • ทีมงานเสนอ หัวหน้าสนอง
 • งานได้ผล คนได้ใจ ใช้คนเหมาะกับงาน
 • AAR ติดตามประเมินผล
 • ใช้ระยะเวลา 1 วันต่อรุ่น
 • จิตวิทยาการบริการ ABCD
 • การรับฟัง Comments
 • การจัดการ Complaints
 • การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การแก้ไขปัญหาให้ผู้รับบริการ
 • ใช้ระยะเวลา 1 วันต่อรุ่น
 • หลัก AIDA กับบริการหน้าร้าน
 • การประเมิน FACT ลูกค้า
 • การสร้างคุณค่าเชิงได้เปรียบ
 • นำเสนออย่างไรให้โดนใจลูกค้า
 • ปิดการขายง่ายๆ แต่ได้ผล
 • ใช้ระยะเวลา 1 วันต่อรุ่น
 • Get to Goal Together
 • 5 Minutes Briefing
 • Good Manner
 • Good Looking
 • Good Communcaitons
 • Good Heart (Service Mind)
 • How to be a Good Trainer
 • Content Preset Delivery
 • Head Heart Hand
 • Prepare Present Practice
 • Push to Work
 • ใช้เวลา 2 วัน ฝึกปฏิบัติ

ฝากข้อความติดต่อกลับ

Visitors: 80,723