OD การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร

การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร OD เป็นกระบวนการฝึกอบรมโดยใช้กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ (Activity Based Learning) ภายใต้บรรยากาศที่เป็นกันเองสนุกสนานผ่อนคลาย (Play & Learn) เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ได้แลกเปลี่ยนแนวคิด แนวปฏิบัติ (How to know the people think and work) ของสมาชิกภายในองค์กร ทำให้เกิดการยอมรับ ปรับตัวเข้าหากัน สร้างสัมพันธภาพที่ดี นำไปสู่ความสำเร็จขององค์กร

Visitors: 100,393