โครงการ OD พัฒนาองค์กรสู่ความสำเร็จ

จะปลูกพืชต้องเตรียมดิน จะกินต้องเตรียมอาหาร จะพัฒนางานต้องพัฒนาคน จะพัฒนาคนต้องพัฒนาจิตใจ จะขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์หรือพัฒนาองค์กรใดๆ ต้องเริ่มจาก การเสริมสร้างภาวะผู้นำ (Adaptive Leadership) การมีส่วนร่วมทำงานเป็นทีม (Teamwork) การสื่อสารความสำเร็จ (Quick-Win and Win-Win) และ การสร้างความสุขบุคลากร (Employee Engagement)

 

Visitors: 128,511