ESB พฤติกรรมบริการเป็นเลิศ

พฤติกรรมบริการเป็นเลิศ ESB โครงการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อการให้บริการด้วยใจ (Service with a Heart) พัฒนาพฤติกรรมบริการในภาพรวมระดับองค์กร เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการบริการ ตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนยุทธศาสตร์ รวมถึงการป้องกันแก้ไขปัญหา ลดข้อร้องเรียน   

Visitors: 100,391