ประวัติวิทยากร

อาจารย์ชลธร บุญศรี วิทยากรด้านพฤติกรรมบริการ นักวิชาการ และ วิทยากรอิสระ ฝึกอบรม หลักสูตร จิตวิทยาบริการที่เป็นเลิศ พฤติกรรมบริการเป็นเลิศ การสื่อสารถูกต้องปลอดภัยโดยใช้หลักการ AIDET การพัฒนาบุคลิกภาพ ภาวะผู้นำ การเสริมสร้างทีมงาน การพัฒนาองค์กรและการพัฒนาคุณภาพสู่ความสำเร็จ ให้โรงพยาบาลและหน่วยงานต่างๆ ทั่วประเทศประสบการณ์สอนมากกว่า 15 ปี ผลงานการบรรยายมากกว่า 1,000 วัน สนุกมีส่วนร่วม เข้าใจง่ายใช้ได้จริง

สำเร็จการศึกษา ปริญญาโท การบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ผู้บริหารระดับสูง วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  

ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพและมาดผู้บริหารระดับ 3 จากสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ John Robert Powers 

หน่วยงานที่เชิญบรรยาย ได้แก่ 

โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลราชวิถี สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ สถาบันบำราศนราดูร สำนักงานหลักประกันสุขภาพ (สปสช) คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา โรงพยาบาลกรุงเทพและในเครือ BDMS โรงพยาบาลพริ้นซ์สุวรรณภูมิ โรงพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลพรินซ์ปากน้ำโพ โรงพยาบาลศรีสวรรค์ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์และในเครือ โรงพยาบาลธนบุรี โรงพยาบาลเจ้าพระยา โรงพยาบาลวิภาวดี โรงพยาบาลปิยะเวท สถาบันสุขภาพและความงามตรัยญา โรงพยาบาลศัยกรรมตกแต่งกมล โรงพยาบาลเวชธานี โรงพยาบาลสินแพทย์ โรงพยาบาลจุฬารัตน์และในเครือ โรงพยาบาลเอกชล โรงพยาบาลราชธานี โรงพยาบาลสระบุรี โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา โรงพยาบาลขอนแก่นราม โรงพยาบาลแม่สอดอินเตอร์เนชั่นแนล โรงพยาบาลราษฎร์ยินดีหาดใหญ่ โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โรงพยาบาลนครพิงค์เชียงใหม่ โรงพยาบาลหนองบัวลำภู โรงพยาบาลขอนแก่น สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงพยาบาลมหาสารคาม โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โรงพยาบาลนครพนม โรงพยาบาลชัยภูมิ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โรงพยาบาลค่ายสุรนารี โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา โรงพยาบาลชัยภูมิ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนรินทร์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน โรงพยาบาลพิจิตร โรงพยาบาลชลบุรี โรงพยาบาลระยอง โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร โรงพยาบาลสิงห์บุรี โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า โรงพยาบาลนครปฐม โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช โรงพยาบาลตะกั่วป่า โรงพยาบาลธนบุรีตรัง โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนรินทร์ โรงพยาบาลสตูล โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา โรงพยาบาลบันนังสตา โรงพยาบาลสุไหง-โกลก 

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ กระทรวงพลังงาน กระทรวงการคลัง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การกีฬาแห่งประเทศไทย การรถไฟแห่งประเทศไทย ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ และเอก ชนต่างๆ อีกกว่า 300 แห่ง 

Visitors: 128,511