ประวัติวิทยากร

อาจารย์ชลธร บุญศรี วิทยากรฝึกอบรม ด้านพฤติกรรมบริการ ESB Service Training ให้กับโรงพยาบาล หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ชั้นนำระดับประเทศ ด้วยระยะเวลามากกว่า 10 ปี ผลงานการบรรยายกว่า 1,000 วัน ฝึกอบรม 

สำเร็จการศึกษา ปริญญาโท การบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ผู้บริหารระดับสูง วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารงานบุคคล ภาควิชาการบริหารธุรกิจ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

สำเร็จหลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพและมาดผู้บริหารระดับ 3 จากสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ John Robert Powers 

ประสบการณ์การทำงาน ผู้จัดการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา หัวหน้าแผนกฝึกอบรม บริษัท เอนไก ไทย จำกัด เจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บริษัท คอนโทรล ดาต้า (ประเทศไทย) จำกัด และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 

ผลงานการบรรยาย สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สำนักทรัพย์มีค่าของแผ่นดิน สำนักงาน กปร. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงพลังงาน กระทรวงการคลัง กรมการขนส่งทางบก กรมการจัดหางาน กรมชลประทาน กรมศิลปากร กรมทางหลวง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การกีฬาแห่งประเทศไทย การรถไฟแห่งประเทศไทย บริษัท รถไฟฟ้า รฟท จำกัด บริษัท King Power บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลราชวิถี สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ สถาบันบำราศนราดูร โรงพยาบาลตำรวจ  โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลพริ๊นซ์สุวรรณภูมิ ในเครือพริ๊นซ์ โรงพยาบาลวิภาวดี โรงพยาบาลขอนแก่นราม โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โรงพยาบาลนครพิงค์เชียงใหม่ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โรงพยาบาลนครพนม โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนรินทร์ โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต โรงพยาบาลตะกั่วป่า โรงพยาบาลสตูล โรงพยาบาลค่ายสุรนารี หน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ อีกกว่า 300 แห่ง 

Visitors: 79,802