ประวัติวิทยากร

อาจารย์ชลธร บุญศรี วิทยากรฝึกอบรมมืออาชีพ หลักสูตร ESB OD พฤติกรรมบริการ มาตรฐาน AIDET และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชน ด้วยประสบการณ์สอน มากกว่า 10 ปี มีผลงานการบรรยาย มากกว่า 1,000 วัน เรียนสนุก เข้าใจง่าย ใช้ได้จริง 

สำเร็จการศึกษา ปริญญาโท การบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ผู้บริหารระดับสูง วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารงานบุคคล ภาควิชาการบริหารธุรกิจ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพ และมาดผู้บริหารระดับ 3 จากสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ John Robert Powers 

ประสบการณ์ การทำงาน ผู้จัดการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา หัวหน้าแผนกฝึกอบรม บริษัท เอนไก ไทย จำกัด เจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บริษัท คอนโทรล ดาต้า (ประเทศไทย) จำกัด และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 

หน่วยงานที่เชิญบรรยาย ได้แก่ 

 

โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลราชวิถี สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ สถาบันบำราศนราดูร โรงพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลพริ๊นซ์สุวรรณภูมิ โรงพยาบาลพริ้นซ์ปากน้ำโพ โรงพยาบาลวิภาวดี โรงพยาบาลสินแพทย์ เครือโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โรงพยาบาลนครพิงค์เชียงใหม่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพ (สปสช) 

โรงพยาบาลขอนแก่นราม โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น โรงพยาบาลค่ายสุรนารี โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โรงพยาบาลชัยภูมิ โรงพยาบาลหนองบัวลำภู โรงพยาบาลมหาสารคาม โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โรงพยาบาลนครพนม โรงพยาบาลบุรีรัมย์ โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนรินทร์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว 

โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนรินทร์ โรงพยาบาลราษฎร์ยินดีหาดใหญ่ โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต โรงพยาบาลตะกั่วป่า โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา โรงพยาบาลสุไหง-โกลก โรงพยาบาลสตูล 

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สำนักทรัพย์มีค่าของแผ่นดิน สำนักงาน กปร. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงพลังงาน กระทรวงการคลัง กรมการขนส่งทางบก กรมการจัดหางาน กรมชลประทาน กรมศิลปากร กรมทางหลวง 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การกีฬาแห่งประเทศไทย การรถไฟแห่งประเทศไทย บริษัท รถไฟฟ้า รฟท จำกัด บริษัท King Power บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 

รวมทั้ง หน่วยงาน ภาครัฐ และเอกชนต่างๆ อีกกว่า 300 แห่ง 

Visitors: 90,723