ประวัติวิทยากร

อาจารย์ชลธร บุญศรี วิทยากรฝึกอบรม หลักสูตรพฤติกรรมบริการเป็นเลิศ เทคนิคการสื่อสารถูกต้องปลอดภัยโดยใช้หลักการ AIDET การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ การเสริมสร้างทีมงาน และการพัฒนาค่านิยมองค์กร ให้โรงพยาบาลและหน่วยงานต่างๆ ทั่วประเทศประสบการณ์สอนมากกว่า 10 ปี ผลงานการบรรยายมากกว่า 1,000 วัน "เรียนสนุก เข้าใจง่าย ใช้ได้จริง" 

สำเร็จการศึกษา ปริญญาโท การบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ผู้บริหารระดับสูง วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  

ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพและมาดผู้บริหารระดับ 3 จากสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ John Robert Powers 

หน่วยงานที่เชิญบรรยาย ได้แก่ 

โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลราชวิถี สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ สถาบันบำราศนราดูร สำนักงานหลักประกันสุขภาพ (สปสช) คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา โรงพยาบาลกรุงเทพและในเครือ BDMS โรงพยาบาลพริ้นซ์สุวรรณภูมิ โรงพยาบาลพรินซ์ปากน้ำโพ โรงพยาบาลศรีสวรรค์ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์และในเครือ โรงพยาบาลธนบุรี โรงพยาบาลเจ้าพระยา โรงพยาบาลวิภาวดี โรงพยาบาลปิยะเวท โรงพยาบาลเวชธานี โรงพยาบาลสินแพทย์ โรงพยาบาลจุฬารัตน์และในเครือ โรงพยาบาลเอกชล โรงพยาบาลราชธานี โรงพยาบาลขอนแก่นราม โรงพยาบาลแม่สอดอินเตอร์เนชั่นแนล โรงพยาบาลราษฎร์ยินดีหาดใหญ่ โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โรงพยาบาลนครพิงค์เชียงใหม่ โรงพยาบาลหนองบัวลำภู โรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลมหาสารคาม โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โรงพยาบาลนครพนม โรงพยาบาลชัยภูมิ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โรงพยาบาลค่ายสุรนารี โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา โรงพยาบาลชัยภูมิ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนรินทร์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน โรงพยาบาลพิจิตร โรงพยาบาลชลบุรี โรงพยาบาลระยอง โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร โรงพยาบาลสิงห์บุรี โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า โรงพยาบาลนครปฐม โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนรินทร์ โรงพยาบาลตะกั่วป่า โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา โรงพยาบาลสุไหง-โกลก โรงพยาบาลสตูล 

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ กระทรวงพลังงาน กระทรวงการคลัง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การกีฬาแห่งประเทศไทย การรถไฟแห่งประเทศไทย ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ และเอก ชนต่างๆ อีกกว่า 300 แห่ง 

Visitors: 104,509