หลักสูตร Hotelier เทคนิคการเป็นเจ้าบ้านที่ดีของโรงแรม

สถานการณ์การแข่งขันของธุรกิจโรงแรมในปัจจุบันเปลี่ยนไป ลูกค้ามีตัวเลือกจากโรงแรมใหม่ๆ ที่เสนอราคาแข่งขันกับโรงแรมของเรา นักท่องเที่ยวและแขกที่กำลังมองหาห้องพักหันมาใช้วิธีการจองผ่าน Application และ Website มากขึ้น มักจะตัดสินใจเลือกจากรีวิวและความเห็นต่างๆ ที่มีผู้เขียนไว้ ทำให้เราจำเป็นต้องมีการพัฒนาบริการของตัวเองให้ดีขึ้นอยู่ตลอดเวลา เพื่อเผชิญหน้ากับคู่แข่งทั้ง 3 ระดับ ได้แก่ (1) คู่แข่งในอนาคต (New Comer) เช่น นักลงทุนที่มีทุนสูง ซื้อ Chain จากต่างประเทศ พัฒนาอาคาร สถานที่ ที่ใหม่กว่า โดดเด่นกว่า มาแข่งขันกับเรา สร้างอะไรที่เหนือเราไปหมดด้วยความใหม่กว่า (2) คู่แข่งปัจจุบัน (Rivalry) เช่น โรงแรมรอบข้างที่เปิดให้บริการแข่งกับเราในระดับเดียวกันแต่เสนอราคาที่ถูกกว่า (3) คู่แข่งที่เป็นบริการทดแทน (Substitutions) เช่น Service Apartment ห้องพักรายวัน รายเดือน ที่เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับลูกค้า

ถ้าเราบริการไม่ดี ไม่มีอะไรที่จูงใจหรือตอบสนองต่อความต้องการที่เหนือกว่าได้ลูกค้าก็จะคิดว่า “จะจ่ายแพงกว่าไปทำไม สู้ไปใช้บริการที่ประหยัดกว่าดีไหม” การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน จึงไม่ใช่เพียงแค่การสร้างหรือปรับปรุงสถานที่กับสิ่งอำนวยความสะดวกให้สวยงามสะดุดตาเท่านั้น เพราะสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก ทำได้อย่างมากคือการสร้างความพึงพอใจ และเมื่อแขกได้รับข้อมูลใหม่ๆ ว่ามีโรงแรมอื่นที่มีสถานที่สะดุดตากว่าก็จะเปลี่ยนใจไปใช้บริการที่อื่นแทน

การลงทุนพัฒนาบุคลากรให้มีแนวคิดและทัศนคติต่อการเป็นเจ้าบ้านที่ดีจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องดำเนินการควบคู่ไปกับก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในโรงแรม โดยเริ่มจากการเสริมสร้างการทำงานเป็นทีมเพื่อการบริการที่มีประสิทธิภาพ โดยรับรู้เป้าหมายเดียวกัน รู้จักบทบาทหน้าที่ของตัวเอง ระหว่างหัวหน้ากับผู้ร่วมงานจะต้องมีบทบาทในการทำงานอย่างไร รู้จักการวางแผนต้อนรับและการบริการที่เป็นระบบ “การบริการที่ดีไม่ได้เกิดขึ้นจากเหตุบังเอิญ” ตลอดจนเข้าใจวิธีคิดและวิธีการทำงานของผู้ร่วมงาน (How to know the people think and work) แต่ละคนเพื่อหาทางเสริมสร้างศักยภาพของแต่ละบุคคลให้เหมาะสมกับงานเกิดประโยชน์สูงสุดกับโรงแรม

Visitors: 79,802